LLU ir daudzprofilu augstākās izglītības un pētniecības institūcija, dibināta 1939. gadā, un tās pamatā ir cieša ES un starpvalstu sadarbība. Universitātē ir 8 fakultātes: Lauksaimniecības, Veterinārmedicīnas, Tehniskā, Pārtikas tehnoloģijas, Vides un būvzinātņu, Meža, Informācijas tehnoloģiju, Ekonomika un sabiedrības attīostības fakultātes. 2012./2013. studiju gadā bija 73 bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas, ko nodrošina 304 pasniedzēji un pētnieki 5264 studentiem. Papildus tradicionālajām studiju jomām LLU piedāvā arī daudzveidīgas unikālas studiju programmas, kas saistītas ar lauksaimniecību, veterinārmedicīnu, pārtikas ražošanu, mežsaimniecību un ainavu arhitektūru. Liela daļa no piedāvātajām programmām ir pieejama tiešsaistē. Ir lieliskas mācību un laboratoriju telpas, aprīkojums, informācijas tehnoloģijas, transports, bibliotēkas un piekļuve starptautiskajām datu bāzēm.

LLU ir pieredze dažādu ES programmu pētījumu, attīstības, izglītības un inovāciju projektu vadīšanā un īstenošanā. Laikā no 2000. līdz 2013. gadam LLU parakstīja 55 līgumus par ESF, 9 – ERAF, 41 – LLP (Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci, KA4 uc), 30 – NordPlus, 1 – Tempus, 1 – programma “Jaunatne darbībā”, 12- Eiropas teritoriālās sadarbības programma – īstenošanu. Tiek veidota vietēja, reģionāla un starptautiska sadarbība ar universitātēm, zinātniskiem institūti, tehnoloģiju pārneses centriem, jo LLU ir dažādu reģionālo un starptautisko sadarbības tīklu dalībniece. Starptautiskā sadarbība ir balstīta uz 80 sadarbības līgumiem, kas parakstīti kopā ar 21 Eiropas augstākās un profesionālās izglītības iestādēm. Tādējādi LLU ir gūta pieredze ar izciliem rezultātiem pētniecības, attīstības, komunikācijas un inovācijas projektu īstenošanā.

interneta saits