Συνεργασία για τη καινοτομία και την ανταλλαγή αποτελεσματικών πρακτικών.
Ανάπτυξη ικανοτήτων στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Πράξη-Κλειδί 2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 586273-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP
CLICHA: Η κλιματική αλλαγή στη Γεωργία

 

Ο πρωτογενής τομέας, η γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κλιματικές συνθήκες και συνεπώς. αναμένεται να αντιμετωπίσει τις κυριότερες συνέπειες αυτών των αλλαγών. Επομένως, είναι αναγκαίο να υπάρξουν αλλαγές/προσαρμογές στο τρόπο που καλλιεργούμε. Αλλαγές που θα επιτρέψουν τη συνέχεια της παραγωγής ποιοτικών ζωικών και φυτικών προϊόντων και θα διασφαλίσουν την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Προς αυτή τη κατεύθυνση, ο ευρύτερος στόχος αυτού του έργου είναι η δημιουργία καταρτισμένων  επιστημόνων που θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό οικολογικών και βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και θα απορροφηθούν γρήγορα από την αγορά εργασίας.

Οι βασικές ενέργειες αυτού του έργου θα είναι:

  1. η ανάπτυξη, ο έλεγχος και η προσαρμογή νέου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και
  2. η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίου και βιομηχανικού τομέα.

Τα κύρια  αποτελέσματα αυτού του έργου θα είναι:

  1. νέο, ενημερωμένο υλικό στον τομέα της “κλιματικής αλλαγής, της καλλιέργειας και της ζωικής παραγωγής” σε δύο γλώσσες (γαλλικά και αγγλικά),
  2. η ανάπτυξη σχετικών μαθημάτων,
  3. η ανάπτυξη σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού (εκπαιδευτικού και υλικο-τεχνικού εξοπλισμού που σχετίζεται με τα μαθήματα) και
  4. η ανάπτυξη εργαλείων εκμάθησης (πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, ιστοσελίδα), που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου του έργου.

Ο αντίκτυπος αυτού του έργου αναμένεται να είναι σημαντικός δεδομένου ότι:

  1. Θα εφοδιάσει τα ΑΕΙ με   τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να αναπτύξουν υψηλά καταρτισμένους επιστήμονες στους αντίστοιχους τομείς,
  2. θα ενδυναμώσει τo διεθνή χαρακτήρα των ΑΕΙ και θα υποστηρίξει τη δημιουργία δικτύων με σκοπό την έρευνα, την επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία, ενώ παράλληλα
  3. υποστηρίζει, μέσω στοχευμένου πακέτου εργασίας στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, δραστηριότητες διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων.