Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ είναι το μεγαλύτερο, διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα με πάνω από 800 εργαζόμενους, εξειδικευμένους στην τεχνογνωσία και την υποδομή στους τομείς της πληροφορικής & των τηλεπικοινωνιών, της νανοτεχνολογίας, της ενέργειας & του περιβάλλοντος, των βιοεπιστημών & των πυρηνικών επιστημών. Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα παγκόσμιας κλάσης, για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Διαδραματίζει καίριο ρόλο στη μετα-πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Η μοναδική στη χώρα υποδομή του χρησιμοποιείται για υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας στη βιομηχανία και την κοινωνία.

Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ συνέβαλε σημαντικά στην:

  1. Πρόοδο και τη παγκόσμια αναγνώριση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας.
  2. Ανάπτυξη, διάδοση και μεταφορά υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
  3. Αντιστροφή της υψηλής “διαρροής εγκεφάλων” στο τομέα της επιστήμης.
  4. Παροχή ερευνητικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και στην ελληνική βιομηχανία.

Το εργαστήριό NetMediaLab ανήκει στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ. Οι δραστηριότητές του καλύπτουν τους τομείς του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, του διαδικτύου και των πολυμέσων, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική μάθηση, η ηλεκτρονική ένταξη, η ηλεκτρονική ψυχολογία, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, οι ηλεκτρονικές δοκιμές, δικτυακές πύλες, περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης. Το εργατικό δυναμικό εξειδικεύεται σε όλες αυτές τις δραστηριότητες και καλύπτει ολόκληρο το εκπαιδευτικό φάσμα (ερευνητές, κάτοχοι διδακτορικού, MScκαι τεχνικοί υποστήριξης). Το εργαστήριο έχει συντονίσει με επιτυχία αρκετά έργα LLPκαι Erasmus+, τα τελευταία χρόνια με επαγγελματίες στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εργαζόμενους στα ΜΜΕ και τεχνικό προσωπικό (DEDALOS, DELFE, ETSL, ENFORA, ELECTRON, SOLWIN, GRANKITκαι OPALESCE). Σήμερα, συμμετέχει στο πρόγραμμα SYNAISTHISI, το οποίο αφορά μια “έξυπνη” πλατφόρμα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για ενεργειακά αποδοτική εφαρμογή.

Ιστοσελίδα