Το INGC ιδρύθηκε το 2009 ως κρατική εταιρεία υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας και Υδατικών Πόρων και Αλιείας, με νομική προσωπικότητα και οικονομική ανεξαρτησία. Το INGC είναι ένας από τους κυριότερους, δημόσιους οργανισμούς για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής με στόχο την επίτευξη της επισιτιστικής ασφάλειας, προκειμένου να βελτιωθεί η ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών τεχνολογιών και η μεταφορά και η διάδοσή τους, ώστε να αυξηθεί η απόδοση των καλλιεργειών στον τομέα της παραγωγής και της ποιότητας. Το INGC είναι υπεύθυνη για τις ακόλουθες αποστολές:

  1. Εφαρμοσμένη έρευνας και έρευνα πεδίου (Ε & Α) στις καλλιέργειες, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή.
  2. Ανάπτυξη και εξάπλωση των κατάλληλων τεχνικών και οικονομικών πακέτων.
  3. Διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης για τους αγρότες..
  4. Παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη περιβάλλοντος που επιτρέπει την υιοθέτηση βελτιωμένων τεχνολογιών.
  5. Ενίσχυση της ικανότητας των αγροτών μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων.
  6. Ανάπτυξη και διανομή τεχνικών αναφορών.
  7. Διεξαγωγή μελετών στον τομέα των καλλιεργειών.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι δραστηριότητες υλοποιούνται σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε διαφορετικά επίπεδα του κλάδου, με τη φιλοδοξία να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των εταίρων. Από την άποψη αυτή, αναπτύχθηκε ένας νέος τρόπος μάθησης, συμμετοχικής και διαδραστικής προσέγγισης που  βασίζεται στην υλοποίηση πλατφορμών που καλύπτουν όλες τις βιοκλιματικές ζώνες της Τυνησίας.

Προκειμένου να αναβαθμιστεί η βελτιωμένη, τεχνική δέσμη και να ενισχυθεί η τεχνογνωσία και οι πρακτικές των γεωργών, χρησιμοποιούνται πολλά εργαλεία, όπως:

  1. Η τεχνολογία των υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων (SMS) ως εργαλείο για τη βελτίωση της έγκαιρης πρόσβασης των γεωργών και των εξουσιοδοτών στην τεχνική γνώση και την αυξημένη υιοθέτηση της τεχνολογίας.
  2. Η ανάπτυξη εφαρμογών για Anroidκινητά τηλέφωνα, ως εργαλείο λήψης αποφάσεων για τη παρακολούθηση της άρδευσης.
  3. Η ανάπτυξη συστημάτων  εμπειρογνωμόνων για τα σιτηρά.

Ιστοσελίδα