Παρόλο που το πρόγραμμα CLICHA στοχεύει άμεσα τα ΑΕΙ, ο αντίκτυπός της αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που σχεδιάστηκε αρχικά. Συγκεκριμένα, οι ομάδες που θα επωφεληθούν από τα  αποτελέσματα του έργου είναι:

Διδακτικό / ακαδημαϊκό προσωπικό:

Τα ΑΕΙ της ΕΕ θα επωφεληθούν από τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών κατά την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού και των μαθημάτων και θα αναπτύξουν γνωστικό περιεχόμενο που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια των διαλέξεων τους στα ΑΕΙ. Τα ΑΕΙ της Τυνησίας θα διευρύνουν τους ορίζοντές τους και θα αυξήσουν την ικανότητά τους να μεταβιβάσουν τις γνώσεις, την εμπειρία και τις νέες μεθοδολογίες μάθησης, λαμβάνοντας ένα σύγχρονο, ελκυστικό και πλήρες πακέτο εκπαιδευτικού υλικού, δομημένα μαθήματα, οπτικό-ακουστικά μέσα και γνωστικό περιεχόμενο για το θέμα της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία. Επιπλέον, θα εκπαιδευτούν σε τεχνολογίες ΤΠΕ και θα αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες και εργαλεία για την εργασία τους. Το τεχνικό προσωπικό των ΑΕΙ της Τυνησίας θα επωφεληθεί από την πρόσβαση στο νεοαποκτηθέντα εξοπλισμό και τι νέες μεθοδολογίες. Το διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ, με την επέκταση της εμπειρογνωμοσύνης τους στην εκτέλεση / υποστήριξη έργων της ΕΕ.

Οι σπουδαστές στην Τυνησία:

  1. Θα παρακολουθήσουν συναρπαστικά, σύγχρονα μαθήματα πάνω στην ΚΑ, τις επιπτώσεις της στην κτηνοτροφική και γεωργική παραγωγή και τα μέτρα που πιθανώς πρέπει να ληφθούν. Θα εξεταστεί η σκοπιμότητα της ενσωμάτωσης στα γνωστικά αντικείμενα των ορθών πρακτικών προσαρμογής της γεωργίας στην ΚΑ, ειδικότερα των πρακτικών διατήρησης του εδάφους και των υδάτων, της βιώσιμης χρήσης των υπόγειων υδάτων, των καινοτόμων τεχνολογιών άρδευσης για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της γεωργίας.
  2. Θα εξασκηθούν με το νέο εξοπλισμό, αποκτώντας θεωρητικές γνώσεις και πρακτική εμπειρία.
  3. Θα παρακολουθήσουν διαλέξεις από ακαδημαϊκούς της ΕΕ και θα  συμμετάσχουν σε εξειδικευμένα, επιχειρηματικά φόρουμ, εμπλουτίζοντας τη γνώση και τις εμπειρίες τους και προωθώντας την επαγγελματική και εργασιακή τους απορρόφηση.

Άλλα σχετικά ΑΕΙ:

Μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας διάδοσης, καθώς και μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες δικτύωσης της κοινοπραξίας, άλλα σχετικά ΑΕΙ (ιδίως από τη Βόρεια Αφρική) θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το έργο, να εμπνευστούν από τη νέα προσέγγιση που προωθεί σε σχέση με την γεωργική εκπαίδευση, καθώς και να  χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Επίσης, αυτό θα ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ συναδέλφων σε διαφορετικές χώρες (ΕΕ και χώρες εκτός ΕΕ), αναπτύσσοντας νέες ιδέες και δημιουργώντας ευκαιρίες για περαιτέρω συνεργασία. Αυτό θα οδηγήσει σε κοινές διαλέξεις και δημοσιεύσεις, αμοιβαίες επισκέψεις και ένα εντελώς νέο πεδίο εργασίας.