Το LLU είναι ένα πολύ-επιστημονικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας με  σταθερή παράδοση στενής ευρωπαϊκής και διακρατικής συνεργασίας, που ιδρύθηκε το 1939. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει 8 σχολές: Γεωργία, Κτηνιατρική, Μηχανική, Τεχνολογία Τροφίμων, Αγροτική Μηχανική, Δασονομία, Τεχνολογίες Πληροφορίας, Οικονομικές και Κοινωνικές επιστήμες. Υπάρχουν 73 προγράμματα πανεπιστημιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που παρέχονται από 304 λέκτορες και ερευνητές για 5.264 φοιτητές το 2012/2013. Εκτός από τα παραδοσιακά πεδία σπουδών, το LLU παρέχει επίσης πολυμορφικά, μοναδικά προγράμματα σπουδών πάνω στη προηγμένη γεωργία, τη κτηνιατρική, τη παραγωγή τροφίμων, τη δασοκομία και την αρχιτεκτονική. Το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων που παρέχονται είναι διαθέσιμα ως σεμινάρια on-line. Υπάρχουν εξαιρετικές εγκαταστάσεις μελέτης και εργαστηρίων, εξοπλισμός, τεχνολογικές εγκαταστάσεις, μεταφορές, βιβλιοθήκες και πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Το LLU έχει εμπειρία στη διαχείριση και την υλοποίηση διαφόρων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης και καινοτομίας. Είναι μία από τις πιο δραστήριες οργανώσεις όσον αφορά τη συνεισφορά στα ερευνητικά προγράμματα του FP7. Κατά την περίοδο 2000-2013, το LLU υπέγραψε 55 συμφωνίες για το ΕΚΤ, 9 για το ΕΤΠΑ, 41 για το πρόγραμμα LLP (Erasmus, Grundtvig, LeonardodaVinci, KA4 κλπ.), 30 για το NordPlus, 1 για το Tempus, 1 για το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση, και 12 για το πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Η τοπική, περιφερειακή και διεθνής συνεργασία εγκαθιδρύεται με πανεπιστήμια, επιστημονικά ιδρύματα, κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας και ΜΜΕ, καθώς το LLU είναι μέλος διαφόρων δικτύων περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας. Υπάρχει διεθνής συνεργασία που βασίζεται σε 80 συμφωνίες συνεργασίας που υπογράφονται μαζί με 21 ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτερης και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Συνεπώς, το LLU διαθέτει μακρά εμπειρία με αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην υλοποίηση έργων έρευνας, ανάπτυξης, επικοινωνίας και καινοτομίας.

Ιστοσελίδα