Η CRE.THI.DEV. είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που στοχεύει στην ανάπτυξη της κοινότητας μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης σχεδίων δράσης που επικεντρώνονται στις τοπικές και κοινωνικές οικονομίες, κυρίως στους τομείς της δια βίου μάθησης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης. Η εταιρεία έχει στενή συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τις κυβερνητικές αρχές και τις επιχειρηματικές ενώσεις, προκειμένου να προωθήσει την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της έρευνας και της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινοτήτων προς τα διαθέσιμα αναπτυξιακά έργα. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία οργανώνει και προωθεί μελέτες και ερευνητικά έργα, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, συνεργάζεται με πανεπιστήμια, εταιρείες, κρατικές αρχές, τεχνολογικά κέντρα και οργανισμούς, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και επιχειρηματικές ενώσεις, εστιάζοντας στην ανταλλαγή γνώσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας.

Παρ’όλο που η  CRE.THI.DEV είναι μια νεοσύστατη εταιρία τα τελευταία δύο χρόνια, έχει αναπτύξει δραστηριότητα στη δια βίου μάθηση κυρίως με τη συμμετοχή της σε επτά έργα ERASMUS+. Η CRE.THI.DEV. έχει στενή συνεργασία με το ΓΠΑ και έχει οργανώσει εργαστήρια κατάρτισης σε αγροτικές περιοχές που εστιάζουν στην κτηνοτροφία.

Τα μέλη της CRE.THI.DEV. προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και έχουν μεγάλη εμπειρία από τις προηγούμενες εργασίες τους για το συντονισμό και την υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών έργων ευρέος φάσματος. Ο διευθυντής της εταιρείας ήταν Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΚΕΔΕ, Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας του δημόσιου τομέα για περισσότερα από 20 χρόνια και μέλος ή πρόεδρος πολλών εθνικών και ευρωπαϊκών επιτροπών και ενώσεων.

Ιστοσελίδα